Druh a rozsah ohrožení povodní

  Věcná část 

Druh a rozsah ohrožení povodní

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním 3. SPA, není-li v době odvolání 3. SPA vyhlášen 2. SPA. V tom případě končí odvoláním 2. SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen 2. nebo 3. SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, vodoprávní úřad.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:
dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.
 

Soubor: Druh_a_rozsah_ohroeni_povodni.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní

 | nahoru |

18.11.2012, publikována: 27.9.2014