Činnost a jednání povodňové komise

  Organizační část 

Činnost a jednání povodňové komise

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy obecního úřadu.

Povodňovou komisi obce zřizuje a členy povodňové komise jmenuje zastupitelstvo obce Kotopeky. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta obce.  Povodňová komise je složena se zástupců obce a organizací v obci, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP a kraje.

Sídlem komise je Obecní úřad Kotopeky. Jednání se však může dle konkrétních okolností svolat i na jiné místo.

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

stav povodňového plánu správního obvodu obce,
organizační a technická připravenost, včetně spojení,
podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,
vyhodnocení činnosti v uplynulém období.

V období povodně zahajuje komise činnost při dosažení 2. SPA

přebírá informace od hlásného systému a předpovědní služby,
vyhlašuje a odvolává 2. a 3. SPA,
posuzuje účinnost přijatých opatření,
koordinuje zabezpečovací a záchranné práce,
vyžaduje další pomoc orgánů, právnických a fyzických osob,
dokumentuje a dokladuje průběh povodně.
Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise. 
 

Soubor: Innost_a_jednani_povodove_komi.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014