Činnost PK při povodni při jednotlivých SPA

  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise 

Činnost PK při povodni při jednotlivých SPA

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu  činnost  při  2. stupni povodňové aktivity, a to zahájením činnosti hlídkové a hlásné povodňové služby podle,,Evidenčních listů“ na hlásných profilech.  

Vyhlášení 2. a  3. SPA  a  dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce pomocí obecního bezdrátového rozhlasu, hlídkové služby (pomocí megafonu), případně pomocí sirény a mobilních telefonů.

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Kotopeky zajistí:
Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.
Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace a plánovaných manipulací na VD Záskalská a VD Dráteník.
Provádění zápisů do povodňové knihy (zápisy informací, telefonátů a rozhodnutí PK).
Předseda nebo místopředseda PK, rozhodne o svolání povodňové komise dle uvedeného seznamu (případně její části).
Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce – informování veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně.
Povodňová komise zajistí informaci firmám v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem, megafonem).
Při povodní většího rozsahu je nutné o vývoji povodňové situace informovat obce na níže na toku Červeného potoka a obce sousedící (z důvodu možných dopravních omezení, objížděk, zásobování atd.).
Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Kotopeky zajistí:
Informace o předpokládaném vývoji povodňové situace.
Upozornění níže ležících obcí na současný stav a předpokládaný vývoj povodňové situace.
Zajištění upozornění vlastníkům ohrožených objektů, předání informací občanům v ohrožených místech a seznámení občanů s předpokládaným vývojem situace.
Provedení zápisů do povodňové knihy.

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace svolá předseda nebo místopředseda povodňové komise i přizvané osoby a firmy.

Povodňová komise obce Kotopeky je odpovědná za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace
Předpovědní a hlásná služba (ČHMÚ Praha,VH dispečink Povodí Vltavy s.p.).
PK předává informace hlídkové služby občanům a firmám. Tyto informace je nutno podávat také níže ležícím obcím.
Prověřuje připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (lomový kámen, panely, písek, pytle, technika atd.),
Ve spolupráci se právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.
Dále má Povodňová komise obce Kotopeky:
Odpovědnost za vnitřní organizaci
Zajištění vozidel obce pro potřeby povodňové komise.
Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).
Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).
Zajištění občerstvení a stravování (pro členy povodňové komise).
Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů
Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.
Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou
Monitorování stavu v zásobování vodou.
Spolupráce s podnikem vodáren.
Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.
Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení
Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.
Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.
Organizování převozu nemocných a raněných občanů.
Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel
Monitorování průjezdnosti komunikací.
Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích.
Spolupráce s Policií ČR a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje při organizování uzavírek a objízdných tras.
Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.
Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel
Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.
Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.
Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.
Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.
Evidence evakuovaných osob.
Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku
V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.
Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce
Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen,
Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.
Označování maximálních dosažených hladin.
Zakreslování rozlivů do map.
Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení, situace nebo na příkaz povodňové komise obce.  

Jedná se zejména o:
odstraňování překážek z kritických míst vodního toku,
odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky),
ochrana břehů před působením povodňových průtoků,
opatření proti protržení hrází,
provizorní uzavírání protržených hrází,
instalace protipovodňových zábran,
opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace,
opatření k omezení znečišťování vody.

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm,  kteří  řídí,   koordinují  nebo  provádějí  zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz  povodňového  orgánu  podle  svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

oposkytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,
oodstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich častí,
oúčastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise obce Kotopeky v době povodně je nutno dokladovat.

 

Soubor: Innost_PK_pi_povodni_pi_jednot.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise > Činnost PK při povodni při jednotlivých SPA

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014