Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

  Organizační část 

Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Zástupci složek IZS a dalších institucí plní v rámci povodňové ochrany zejména úkoly sumarizované níže:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Zabezpečuje prostřednictvím KOPIS  vazbu na integrovaný záchranný systém,
koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku,
účastní se předávání informací v rámci hlásné povodňové služby, zejména v případě nezbytného využití náhradních komunikačních prostředků,
přebírá výstrahy ČHMÚ a zajišťuje jejich předání určeným členům povodňových orgánů, zejména mimo pracovní dobu,
zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech,
organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminací a dalších ochranných opatření,
koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové přežití obyvatelstva, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva na území postiženého povodní, zejména v oblastech nepřístupných běžnou dopravní technikou,
organizuje a koordinuje humanitární pomoc a spolupracuje s nevládními organizacemi při zajišťování humanitární a charitativní pomoci postiženému obyvatelstvu.
Policie České republiky
Zabezpečuje ochranu osob a majetku,
zajišťuje veřejný pořádek, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Územní středisko záchranné služby
Poskytuje přednemocniční péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof a živelných pohrom (např. povodní),
koordinuje součinnost při zajišťování neodkladné přednemocniční péče se všemi složkami IZS,
zabezpečuje dopravu a umístění raněných a nemocných do cílových zdravotnických zařízení, která nejsou ohrožena povodní,
prostřednictvím zdravotnického operačního střediska řídí vzlety LZS
po celých 24 hodin má k dispozici k okamžitému nasazení vozidla RLP.
Krajské vojenské velitelství Armády ČR
Zajišťuje provádění záchranných prací vyčleněnými silami a prostředky Armády ČR na území zasaženém povodní,
zajišťuje provádění záchranných prací záchrannými a výcvikovými základnami,
zajišťuje leteckou techniku Armády ČR k monitorování a koordinaci záchranných prací na území zasaženém povodní,
zajišťuje součinnost s Policií ČR při uzavírání prostor.
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Koordinuje plnění úkolů jednotlivých hygienických stanic v území postiženém povodní,
zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů občanů v území postiženém povodní včetně kontrolních rozborů pitné vody, monitoruje epidemiologickou situaci v celém území a navrhuje potřebná opatření.
Povodí Vltavy, s.p.
Účastní se předpovědní a hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje meteorologickou hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům,
navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity,
navrhuje mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné ovlivnění odtokových poměrů s dopadem na ucelené povodí,
monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodohospodářských děl.
Český hydrometeorologický ústav
Vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrometeorologických situací nebezpečných z hlediska vzniku povodní,
poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku a vývoji povodní, zejména informace o srážkách, vodních stavech a průtocích a jejich předpovědi.
 

Soubor: Innosti_sloek_IZS_a_dalich_uas.htm


Organizační část > Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014