Obsah evidenčního listu hlásného profilu

  Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 15. Přílohy 

Obsah evidenčního listu hlásného profilu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky
1. Umístění hlásného profilu
Kategorie profilu (A, B, C)
Název toku
Název profilu
Staničení profilu (říční km)
Poznámka k umístění profilu (např. pod nádrží        )
Kraj
ORP
Obec
2. Vybavení hlásného profilu
Vodoměrná stanice (ano/ne)
Vodočetná lať (ano/ne)
Nadmořská kóta nuly vodočtu
Provozovatel stanice
Přenos dat (ano/ne)
Centrum automatického sběru dat
3. Hydrologické údaje vztažené k hlásnému profilu (vodoměrné stanici)
Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí
Dlouhodobý průměrný průtok
Vodní stav odpovídající průměrnému průtoku
N-leté průtoky (Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100)
Vodní stavy odpovídající N-letým průtokům
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy a průtoky
4. Stupně povodňové aktivity
1.SPA-bdělost (cm, m3.s-1)
2.SPA - pohotovost (cm, m3.s-1)
3.SPA - ohrožení (cm, m3.s-1)
Extrémní povodeň (cm, m3.s-1)
Platnost SPA pro povodňový úsek
Datum stanovení/ověření SPA
5. Pozorování a hlášení za povodní
Kdo sleduje hlásný profil za povodní, případně zajišťuje náhradní pozorování, a podává hlášení (obecní úřad, policie, jednotka požární ochrany,)
Komu hlásí skutečnosti ovlivňující měření
ORP
provozovatel stanice
Komu hlásí překročení směrodatných stavů SPA
ORP
sousední obce
Komu dále předá ORP hlášení
sousední ORP
správce povodí
ČHMÚ -HZS

Kontaktní spojení na uvedené subjekty bude v neveřejné části POVIS

 

Soubor: MZP_2011-09_15-Obsah_evideneniho_listu_hlasne.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 15. Přílohy > Obsah evidenčního listu hlásného profilu

 | nahoru |

4.1.2012, publikována: 27.9.2014