Opatření za povodně (Operativní)

  Věcná část > Povodňová opatření 

Opatření za povodně (Operativní)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, mosty na Červeném potoce a přítocích).
Rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků.
Sanace sesuvů a nátrží ve vodních tocích, opatření zajišťující stabilizaci břehů a navazujícího území před sesuvy – spolupráce se správci toků.
Instalace protipovodňových zábran u ohrožených nemovitostí.
Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.
Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.
Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců).

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňového orgánu obce Kotopeky.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

 

Soubor: Opateni_za_povodn_Operativni.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Opatření za povodně (Operativní)

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014