Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

  Titulní list 

Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Sbírka zákonů ČR - aktuální úplné znění všech zákonů: Zákony pro lidi

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky Ministerstva životního prostředí
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky Ministerstva zemědělství

 

[1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
[2] ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
povodňová opatření
záplavová území
stupně povodňové aktivity
povodňové plány
povodňové prohlídky
předpovědní a hlásná povodňová služba
povodňové záchranné a zabezpečovací práce
dokumentace a vyhodnocení povodní
povodňové orgány
ostatní účastníci ochrany před povodněmi
náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Zdroj Ministerstvo zemědělství (úplné znění).

[3] Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
působnost ústředních orgánů státní správy
[4] Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
[5] Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení),
působnost orgánů státní správy
[6] Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
působnost orgánů státní správy
[7] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí
[8] Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).
poskytování státní podpory při živelních pohromách
[9] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
[10] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně,
ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
nasazení jednotek PO a jejich součinnost
[11] Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky.
[12] Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní polici.
[13] Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky,
vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
spolupráce armádních složek při povodňových situacích
[14] Zákon č. 240/ 2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací
[15] Zákon č.239/ 2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
[16] Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky
[17] Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) o ozbrojených silách České republiky
obsah činnosti a složení krizových orgánů
způsob zpracování krizových plánů
[18] Nařízení vlády č. 262/2007 Sb. o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky,
[19] Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly,
výkon odborného technickobezpečnostního dohledu
kategorizace vodohospodářských děl
[20] Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb. kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
činnost správců vodních toků
[21] Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území
způsob a rozsah stanovování záplavových území
[22] Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
územní plánování
[23] Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb. ze dne 2.2.2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
[24] Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
obsahy manipulačních a provozních řádů
[25] Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)
skladba a obsah povodňových plánů
druhy povodňových plánů
stupně povodňové aktivity
podklady pro vypracování povodňových plánů
[26] Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)
vymezení hlavních pojmů
hlásná povodňová služba
předpovědní povodňová služba
schémata přenosu informací

Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05  zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005

 

[27] Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)
skladba a obsah manipulačních řádů
podklady pro vypracování manipulačních řádů
manipulace za povodní
[28] Metodický pokyn č. 24/99 odboru ochrany vod MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP č. 4/1999)
skladba a obsah posudku
zajištění podkladů pro posudek
třídění vodních děl z hlediska bezpečnosti
okolnosti ovlivňující bezpečnost VD za povodní
[29] Metodický pokyn č. 11/98 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích (Věstník MŽP č. 5/1998)
protierozní funkce dřevin
vliv dřevin na stavební objekty
přípustnost dřevin na hrázích
[30] Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)
kvantifikace typů zvláštních povodní
stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
[31] Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)
vymezení hlavních pojmů
vodní díla, pro která se plán zpracovává
postup při zpracování plánu
[32] Metodický pokyn č. 17/98 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (Věstník MŽP č. 5/1998)
dohled na hrázích malých vodních děl
hodnocení závažnosti zjištěných závad
postup při zjištění závad

 

[33] Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,
Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,
Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,
Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,
Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
Příloha

 

UPOZORNĚNÍ: Texty předpisů jsou uveřejněné bez záruky.

 

Soubor: p--predpisy.htm


Titulní list > Seznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

 | nahoru |

15.12.2012, publikována: 27.9.2014