Přirozená přívalová povodeň

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Přirozená přívalová povodeň

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Mírné nebezpečí pro obec Kotopeky způsobí i přívalová srážka ve správním území obce. Situaci může být výrazně zhoršena aktuálním způsobem a stavem obhospodařování zemědělské půdy. Na orné půdě může dojít ke vzniku soustředěných odtoků a k velmi rychlému soustředěnému odtoku přímo do intravilánu obce – odtok od železniční trati ke komunikaci Hořovice – Kotopeky. Zde může dojít k ucpání propustků a zaplavení komunikace splavenou ornicí.

Pro minimalizaci škod přívalovou povodní je nutné udržovat průtočné propustky a provádět vhodná agrotechnická opatření – ponechání erozního pásu podél širokořádkových plodin, orba po vrstevnici.

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Místa ohrožená bleskovou povodní

Údaje o místech ohrožených přívalovými srážkami (bleskovou povodní) mimo koryto toku byly získány průnikem informací z povodňového plánu města, z výsledků Analýzy rizikových území při přívalových srážkách v ČR a dle místních zkušeností.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: povodňový plán obce Kotopeky

ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

obec

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Kotopeky

Kotopeky - od trati

Přítok splachů z polí ke komunikaci. Může dojít k zanesení propustku pod komunikací.

VJV

Kotopeky

Kotopeky - Tihava

Přítok splachů z polí po cestě.

ZSZ

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

 

Soubor: Pirozena_pivalova_povode.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Přirozená přívalová povodeň

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014