Přirozená povodeň na tocích

  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní 

Přirozená povodeň na tocích

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, jež zpracovatel digitálního povodňového plánu provedl. Dále byly použity veškeré údaje o historických povodní, kterými disponuje obecní úřad. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace.

Záplavové území není na toku Červeného potoka ani Tihař stanoveno..

Pozn.: Záplavové území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem a jsou vizualizovaná v Digitálním povodňovém plánu ČR (dPP ČR) – www.dppcr.cz. Dále budou v případě stanovení obsažena v grafické části dPP obce.

 

Záplavová území

Výpis z registru záplavových území pro Kotopeky platná / zrušená rozhodnutí

vodní tok
(DIBAVOD)

ORP
dotčené obce

úsek

od - do  [ř. km]

stanovení záplavového území

vodoprávní úřad

datum platnosti
čj.

Červený p. (Červený potok)

Hořovice, Beroun
Osek, Praskolesy, Hvozdec, Hořovice, Zdice, Bavoryně, Komárov, Kotopeky, Stašov

0,000 - 18,351

délka 18,4 km

OkÚ Beroun
17.10.1997
Vod:1249/1997-231 Ba

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 06.08.2014
 

 

Soubor: Pirozena_povode_na_tocich.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodní > Přirozená povodeň na tocích

 | nahoru |

7.8.2014, publikována: 27.9.2014