Povodňové prohlídky

  Věcná část > Povodňová opatření 

Povodňové prohlídky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavovém území, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, nebo její škodlivé následky.

Sledují se zejména splaveniny a další překážky snižující kapacitu koryta, odplavitelný materiál skladovaný v záplavovém území, zejména pak v aktivní zóně (potenciální proudnici toku) a další skutečnosti ovlivňující povodeň.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce Kotopeky nejméně 1x ročně většinou před jarním táním (březen), za účasti správců vodních toků - Povodí Vltavy, s.p., Lesy ČR, s.p.. Odpovědnou osobou za svolání povodňové prohlídky je starosta obce.

Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření.

Zaměření povodňových prohlídek:
Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech.
Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.,
Přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni.
Umístění plotů a ohrad všech druhů.
Plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, taveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

 

Soubor: Povodove_prohlidky.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Povodňové prohlídky

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014