Stupně povodňové aktivity

  Věcná část > Hlásné profily 

Stupně povodňové aktivity

Previous pageReturn to chapter overviewNext page   Tisk této stránky

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

1.stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Při 1.SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

2.stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí přirozené povodně a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Většinou v době, kdy dochází k rozlivu do luk a lesů.

Při 2.SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3.stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.  Při 3.SPA se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.


Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázány na objektivně stanovené směrodatné limity, zejména na vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.).

Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v evidenčních listech hlásných profilů. Jsou k dispozici i v povodňových plánech.

Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení správce vodohospodářsky významných vodních toků (Povodí Vltavy, s.p.). O vyhlášení povodňové aktivity informuje povodňový orgán vyšší povodňový orgán a subjekty ve svém územním obvodu podle povodňového plánu.

Pomocí stupňů povodňové aktivity se vyjadřuje v přiměřené míře i riziko povodňového nebezpečí způsobeného ledovými jevy na tocích. Pokud ledové jevy za dané situace neznamenají přímé nebezpečí vzniku povodně, avšak způsobují jiné mimořádné potíže (zamrzání konstrukcí vodohospodářských děl, ohrožení odběrů vody atd.) vyhlašuje Povodí Vltavy s.p. stupně protiledové aktivity. Při vyhlášení těchto stupňů se neaktivizují povodňové orgány ani ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

 

Soubor: Stupn_povodove_aktivity.htm


Věcná část > Hlásné profily > Stupně povodňové aktivity

 | nahoru |

8.12.2012, publikována: 27.9.2014